index

Regler och föreskrifter

Golf spelas enligt “Regler för Golfspel” och “Decisions on the Rules of Golf” samt följande regler och föreskrifter:

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

1.1 Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

1.7 Öppen golf
Rätt att delta i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

2. GENERELLA LOKALA REGLER
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 gäller.

2.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2012-2015”)
Vit Out of bounds 27
Vit-svart Intern out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA – spel förbjudet Bilaga 1-B (2a)
Markering (vilken färg som helst) med grön topp Miljökänsligt område Bilaga 1-B (2b)
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

3. LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1 Out of bounds Regel 27-1
a.Out of bounds markeras av vita stolpar, stolpar målat med eller staketet till vänster om hål 1 och hål 2

b.Out of bounds på hål 8, 10, 11 och 14 definieras av den belagda asfaltsvägen. Vid spel av hål 8, 10, 11 eller 14 är en boll som ligger på eller bortom asfaltsvägen out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

c.Grusbelagd yta på vägen bakom green på hål 4.

3.2 Vattenhinder Regel 26
a. Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

3.3 Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1
a. Myrstackar är mark under arbete.
b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.

3.4 Hindrande föremål Regel 24
a
. Grusfyllda dräneringssträngar eller dräneringsbrunnar.

b.Hål 17, sprinklerlock som ligger i puttlinjen är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad får sökas enligt Regel 24-2 om bollen ligger i puttlinjen och på green.
c. Gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.
3.6 Avståndsmätare tillåten
Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning, som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3 och även om inte någon sådan tilläggsfunktion använts, är plikten diskvalifikation.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln:  Matchspel-Förlorat hål. Slagspel-Två slag.

4. GENERELLA TÄVLINGSREGLER
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

4.1 Caddieförbud i juniortävlingar
En spelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden.
Plikt: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse skett; maximal plikt per rond – Fyra slag.
Match eller slagspel – Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål.
En spelare som har en caddie i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, se till att han följer regelnunder resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

4.2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen – Varning;  Andra överträdelsen – Ett slags plikt;
Tredje överträdelsen – Två slags plikt och För ytterligare överträdelse – Diskvalfikation.

Anmärkningar 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

4.3 Persontransporthjälpmedel (PTHM) förbjudna
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.

5. TÄVLINGSREGLER
Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan.
Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

5.1 Tee i handicaptävling Regel 11
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från röd tee. Damer kan även välja orange tee.
Plikt: Matchspel motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.2 Övning Regel 7
Övning vid slagspeltävlingar är på dag för tävling bara tillåtet på drivingrange, övningsfältet vid tee 1 och på eller nära övningsgreenen. Plikt: Diskvalifikation.

5.3 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Spelarna bör omedelbart ta skydd vid sidan av fairway.
Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna väntar på information där spelet avbröts.
Återuppta spelet – Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

5.4 Paus Regel 6-8
Under tävling har spelarna, efter hål 8 vid kiosken eller hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

5.5 Scorekortsinlämning Regel 6-6
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort vid scoreboarden.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

6. VILLKOR FÖR TÄVLING
Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee, på tävlingsanmälan eller på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

6.1 Registrerade ronder i GIT
För att få pris i tävling måste spelaren ha minst 4 ronder registrerade i GIT 12 månader bakåt i tiden från anmälningstidens utgång.

6.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 två dagar före tävlingen via golf.se eller receptionen.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.
Uteblivande från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6.

6.3 Handicapklasser
Klass A – exakt hcp + 8,0 – 14,4
Klass B – exakt hcp 14,5 – 24,4
Klass C – exakt hcp 24,5 – 36,0
Avvikande klassindelning framgår av anmälningslista.
Om antalet spelare är mindre än fyra i en klass sammanslås denna, om inte annat anges, i första hand med klass med närmast lägre nummer och i andra hand med klass med närmast högre nummer. I tävling för klasserna 1-3 där spelare med hcp 36,1-54,0 får delta, skall dessa ges hcp-slag baserade på exakt hcp -36,0.

6.4 Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

6.5 Prisutdelning
Prisutdelning sker så fort som möjligt efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare/klubben.

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Anmärkning: En spelare som inte uppfyller ett villkor för tävling kan uteslutas från tävlingen.

7. ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee eller på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

7.1 Parkering får bara ske på angivna platser.

7.2 Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller har spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kvitto på greenfee bör kunna uppvisas på begäran.
7.3 Golfskor med metallspikar skall inte användas inomhus.
7.4 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
7.5 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

7.6 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

7.7 Spelare måste följa anvisning från kontrollant. Golf ID eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

7.8 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

7.9 Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter efter hål 8 eller 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

7.10 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Inte läsbart? Byt text captcha txt

Start typing and press Enter to search