Kallelse till årsmöte

 In Okategoriserade

Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte söndagen den 23 februari 2020 kl. 15.00 i kansliets konferensvåning.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. 13 februari på klubbens hemsida, handlingarna finns även att hämta på klubbens kansli.

Kansliets öppettider, tisdag-torsdag kl. 10-15 med lunch 12-13.

Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer att närvara. Klubben bjuder på fika.

Styrelsen för Rättviks Golfklubb

§ 16 – Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
samt fungera som rösträknare.
6. Styrelsens årsredovisning för det sist flutna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist flutna
verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Beslut angående antalet medlemmar i klubben.
10. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande år.
11. a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
b/ Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
c/ Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
d/ Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.
Vid val av funktionärer enligt punkterna 11 a – d får ej styrelsens ledamöter
deltaga.
e/ Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år
f/ Beslut om val av ombud till DGF-möte.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst
tre veckor före mötet.
13. Övriga frågor.

Varmt välkomna

PDFSkriv ut
Senaste nyheter

Start typing and press Enter to search