Skötselplan Rättviks Golfklubb

GREENER
Klippning: Klippning sker oftast dagligen under högsäsong men vissa dagar kan klippningen ersättas med vältning. Klipphöjden anpassas efter väderlek och säsongsvariationer, men strävan är att bollen bör rulla så bra som förutsättningarna tillåter.

Övriga åtgärder
• Ytstickluftning: Två gånger per vecka och alltid i samband med gödsling
• Djupluftning: Var tredje vecka hela säsongen, vi växlar djupet mellan 5 – 25 cm i greenbädden allt beroende av vart problemet är i greenprofilen.
• Vertikalskärning: Här skiljer vi på ytlig vertikalskärning som har till uppgift att ta bort en massa liggräs (varje vecka). Djupare vertikalskärning har till uppgift att ta bort så mycket organiskt material som möjligt (vart 14: e dag) ca 6 – 10 gånger/säsong.
• Gödsling: Enligt gödselplan och aktuell växtbädd/gräsanalys och är således behovsanpassad. Enligt konceptet: små givor ofta, för att ge en så optimal greenyta och ett miljövänligt förfarande som möjligt.
• Dressning: Varannan vecka med ren sand. Under vår med 5 – 10 % mullinblandning för att skydda och höja marktemperaturen. Målsättningen är att vi skall ha lagt på ca 15 mm ren sand på alla greener när säsongen är slut.
• Hjälpsådd: Två till tre gånger/år eller vid behov, när marktemperaturen så tillåter, oftast i mitten av maj, i början av augusti samt under hösten i oktober/november. Höstsådden sker för att förbereda inför nästa säsong. Målsättningen är att få in ädlare gräs, med bättre, moderna sorter. Detta för att minska den totala andelen vitgröe och därmed få en tåligare green under hela säsongen.
• Vältning: Två-tre gånger i veckan och alltid i samband med djupluftning och vid dressning eller vid behov (tävlingar m.m).
• Bekämpning: Vid behov och när alla andra förebyggande tillbuds stående åtgärder inte räckt till. Vi förebygger med flertalet åtgärder för att minimera behovet av växtskyddsmedel.
• Bevattning: Efter behov, vid hög temperatur kan greener kylas dagtid (1–3 minuter per/green).
• Hålbyte: För en optimal fördelning av slitage flyttas hålen varje dag under högsäsong.
• Daggning: Alla dagar det finns behov, särskilt viktigt på hösten för att motverka förekomst av svampangrepp.

FOREGREENER
Klippning två – tre gånger/veckan och vid större tävlingar. Skötsel i princip som greenytan.

KRINGOMRÅDEN
Området närmast kragen klipps som semiruff (25-30 cm). Den ska vara jämn och ha en slitstark yta. Dressning och luftning var tredje vecka, gödsling vid behov.

TEE
Klippning tre gånger/vecka och vid större tävlingar under högsäsong.

Övriga åtgärder

• Gödsling: Enligt gödselplan och aktuell analys.
• Dressning: Som greener.
• Luftning: Var tredje vecka hela säsongen, vi växlar djupet allt beroende vart problemet är (5 – 25 cm).
• Bevattning: Som greener.
• Hjälpsådd: Vid behov. Uppslagen torv lagas minst en gång/veckan med sand/mull och gräsfrö.
• Bekämpning: Som greener.
• Daggning: Vid behov.
• Flyttning av teemark: måndag, onsdag, fredag under högsäsongen samt vid tävlingar. Tömning av papperskorgar sköts ideellt av klubbmedlemmar.

FAIRWAY
Klippning måndag, onsdag och fredag under högsäsong. Vid större tävling eller vid extra ordinära tillfällen kan det förekomma klippning.
Övriga åtgärder
• Gödsling: Enligt jordanalys (mycket litet behov då gräsklipp inte samlas upp).
• Dressning: En gång/månad ut till första vattenspridaren.
• Luftning: Var tredje vecka hela säsongen.
• Hjälpsådd: Vid behov
• Bevattning: Behovsanpassat
• Övrigt: Jobba mycket med att fylla upp sättningar för en jämnare yta.

SEMIRUFF
Klippning måndag och fredag under högsäsongen, övrigt efter behov. Ingen gödsling förekommer utom vid speciellt slitna områden.

RUFF
Klippning en gång per vecka. Ingen gödsling av ruff.

BUNKRAR
Krattning måndag, onsdag, fredag och vid större tävlingar på helgerna.
• Bunkrarna ska ha klart definierade kanter samt vara fria från ogräs och sten.
• Sanddjup kontrolleras kontinuerligt och sand fylls på vid behov.
• Grästrimmning en gång/vecka.
• Kantskärning vid behov.
• I samtliga bunkrar skall krattan ligga i bunkern i spelriktningen, undantaget speciella restriktioner så som covid-19.

BEVATTNING
Väl anpassad efter väderlek och de olika ytornas behov av vatten. Daglig kontroll av bevattningsanläggningens funktion.

VATTENHINDER
Vattenhinder på banorna ska vara tydligt markerade med pinnar eller plattor. Det kan förekomma sprayade linjer mellan markeringarna på vissa ställen.

YTVATTENBRUNNAR o ÖVRIG DRÄNERING
Daglig kontroll för att överflödigt vatten snabbt ska transporteras bort.

ÖVRIGT
• Banorna ska vara korrekt markerade efter SGF: rekommendationer. Gränsmarkeringarna kontrolleras årligen av Tävlingskommittén.
• Vägar ska vara väl grusade med stenmjöl och fria från ogräs.
• Klubbhusområdet ska vara välskött. Grusgångar fria från ogräs och daglig skötsel av övriga ytor krävs. Hela området skall ge ett positivt och välkommande intryck!
• Toaletter och kiosken ska ha daglig tillsyn.
• Övriga byggnader underhålls enligt en långtidsplan upprättad av styrelsen.
• Förbättringar på banan enligt plan som fortlöpande uppdateras av styrelsen.

MASKINER
• Maskiner och utrustning ska skötas och i övrigt underhållas på ett fackmannamässigt sätt.
• Alla klubbens maskiner bör förvaras under tak.
• Stillestånd ska minimeras.
• Maskinerna ska vara godkända enligt de föreskrifter som gäller.
• All personal ska ha utbildning för det fordon hen använder.
• Maskinparkens innehav ska vara så att skötseln kan ske på ett rationellt sätt.
• Långsiktig plan för investeringar ska utarbetas.

PERSONAL
• Ren och hel klädsel/skyddsutrustning ska bäras under arbetstid.
• Där reglerna så säger det skall rätt skyddsutrustning/skyddsklädsel användas!
• Vid tillbud med golfspelare ska banchef eller Klubchef underrättas för eventuell påföljd. Inga hårda diskussioner på banan.
Alla tillbud ska rapporteras vidare till styrelsen/golfförbundet.

Av: Magnus Hård af Segerstad

Start typing and press Enter to search